You need to enable Javascript to use the website

URL gysgaldyjy anonim

Adamlar üçin adamlar tarapyndan gurlan

Takmynan

ô.cc - anonim URL gysgaldyjy gönükdirme. Baglanyşyklaryňyzy aňsatlyk bilen kesgitläň, ony öz programmaňyza goşuň. Statistika ýok, surnal ýok. Gizlinligiňiz howpsuz.


Näme üçin URL-ni anonimleşdirmeli we gysgaltmaly?

c.cc, berýän ähli baglanyşyklaryňyz üçin boş salgylanma (dereferer) ulanyp, gizlinligiňizi artdyrar. Mundan başga-da, baglanyşyklaryňyzy gysgaldyp, sosial mediýada we beýleki paýlaşma platformalarynda paýlaşmagy aňsatlaşdyrar. Öz url-yňyzy sazlap, möhletini kesgitläp bilersiňiz. Diňe gönükdirmek isleýän baglanyşyklaryňyzy saklaýandygy sebäpli, urllary mugt gysgaltmaga mümkinçilik berýär.


Dereferer näme?

Dereferer, ulanyjyny web sahypasyndan belli bir URL-e gönükdirmegiň usulydyr. Adatça, web sahypa brauzerleri başga sahypa ugrukdyrylanda maglumat iberýärler. Dereferiň roly, bu maglumatlary baglanyşdyrylan web sahypasyna gizlemek / aýyrmak. Webmaster web sahypasynyň gündeligini seljermek islese, asyl URL-e derek ýerine ýetirijiniň URL-sini görkezer.


Nähili ulanmaly?

1. URL-ni girişiňize goýuň ýa-da ýazyň.
2. Customörite at giriziň (islege görä).
3. Customörite gutarýan senesini giriziň (islege görä).
4. Gysgaltmak basyň.

Soňra paýlaşyp we ulanyp boljak täze URL alarsyňyz!

Ony anketa nädip birikdirmeli?

Diňe url https: //ô.cc/ ulanyň? we asyl url-yňyzy goşuň.
https://ô.cc/?http://example.com

URL-leri hakykatdanam nädip gysgaltmaly?

URL-ni hakykatdanam çaltlaşdyryp we anonimleşdirip bilersiňiz, bu gaty aňsat.

- Halaýanlaryňyza aşakdaky bellikleri goşýarsyňyz.
- Gysgaltmak isleýän web sahypaňyza geçiň
- Döreden halaýan ô.cc düwmesine basyň
- Soň!

Syçanjygyň ýönekeý basylmagy bilen gezip ýörkäňiz gysga url döretmek üçin belliklerimizi gurallar paneline süýräň we taşlaň.

Has giňişleýin maglumat!

Näme üçin baglanyşyklaryňyzy gysgaltmaly we anonim etmeli?

URL gysgaltmak adalgasy indi köp wagt bäri töweregimizde. Barlygyna düşünip bilmeris. Emma internetiň hemme ýerinde diýen ýaly. Baglanyşyklary gysgaltmagyň ilkinji sebäbi, şol web sahypasyny internetde gözleýän adamlar üçin ýatda saklamak has aňsatdyr. Web sahypaňyzyň baglanyşygy ýa-da URL-de web sahypaňyzyň mazmunyna baglanyşyk bar diýsek, munuň üçin gaty uly we dilden aýdyp bolmaz.

Https://example.com/5dc1apgeniune, enjamyňyzyň bukjasyna göçürilen baglanyşyk alanyňyzda, şular ýaly URL görnüşini gören bolmagyňyzy göz öňünde tutuň. Baglanyşygy hiç kime resmi habarda aýdyp bilmejekdigiňize eýýäm göz ýetirip bilersiňiz.

Baglanyşygyň ýaýramagynda marketingiň ilkinji ädiminden size päsgel berýän. URL-ni gysgaltmagyň iň esasy sebäbi, dilden dostlukly bolmak we aňsatlyk bilen ýazyp we aňsatlyk bilen paýlaşyp boljak baglanyşygy okamak mümkinçiligini alyp bilersiňiz. Resourceeke-täk çeşme tapyjy, URL-de dünýä derejesinde belli bir mazmun üçin fiziki taýdan barmaly ýerdir.

URL gysgaltmak prosesi, baglanyşykdaky nyşanlaryň sanyny azaltmaga ukyply, emma ulanyjylary şol bir mazmuna ugrukdyryp bilýän görnüşde işleýär.

Maksady

Öňüňizde uly URL alsaňyz, tutuş bölegini ýatda saklamak gaty kyn. Bu ýagdaýda URL gysgaltmasy, URL-de nyşanlary azaltmak üçin işleýär, ýöne şonda-da sizi şol bir mazmuna gönükdirmäge ukyply edýär.

Şeýle etmek bilen, öňüňizde URL-ni has ýakymly emele getirersiňiz, ýatda saklamak we ýazmak we paýlaşmak has aňsat bolar. URL gysgaltmagyň üstünde birnäçe web sahypasyny ýa-da birnäçe web sahypasyny bir URL-e birikdirmek mümkinçiligi bar.

Üstünlikleri

URL-iň gysgaldylmagynyň esasy sebäbi, gaty arassa görünýär we has aňsat we hiç hili ýalňyşlyk bolmazdan göni habarlaşma hyzmatlary arkaly paýlaşyp bilýär. Şeýle hem, ýeri we maglumatlary goramak, şeýle hem haýwanlary islendik zyýanly giriş üçin haýwan etmek üçin käbir howpsuzlyk artykmaçlyklary bar. URL gysgaltmagy, internetde gözleg motory optimizasiýasy üçin mazmunly mazmuny döretmegi hem aňsatlaşdyrýar.

Dürli baglanyşyklary paýlaşjak ýeriňizde dürli hyzmatlar üçin mahabat döredýän blog sahypaňyz bar diýeliň. URL gysgaltmasy bilen, URL-iň gysga we wersiýalaryny aňsatlyk bilen üpjün edip, esasy mazmuny açyp bilersiňiz, adamlar mazmuny aňsatlyk bilen tapyp bilerler we Google analitiklerinden aňsatlyk bilen ýerleşdirilip bilner.

Salgylaryň paýlaşylmagyny aňsatlaşdyrýandygy sebäpli, ulanyjylar harplar bilen täsirleşmäge we olary has ýatda saklamaga ukyplydyr. URL gysgaltmak hyzmaty web sahypaňyzyň müşderileriniň ynamyna hem kömek edýär. Esasy sebäbi, URL gysgaldylanda, onlaýn mazmunyň okalmagy synagy bilen oňat gidýän okalýan dostlukly URL-e eýe bolmagyňyzdyr. Aşakdaky bukjalar ýa-da neşirler barada aýdylanda bolsa, baglanyşygyňyzy mümkin boldugyça arassalamak mümkinçiligine eýe bolup bilersiňiz, potensial müşderilere bolşy ýaly ygtybarly görüner.

Salgylaryň paýlaşylmagyny aňsatlaşdyrýandygy sebäpli, ulanyjylar harplar bilen täsirleşmäge we olary has ýatda saklamaga ukyplydyr. URL gysgaltmak hyzmaty web sahypaňyzyň müşderileriniň ynamyna hem kömek edýär. Esasy sebäbi, URL gysgaldylanda, onlaýn mazmunyň okalmagy synagy bilen oňat gidýän okalýan dostlukly URL-e eýe bolmagyňyzdyr. Aşakdaky bukjalar ýa-da neşirler barada aýdylanda bolsa, baglanyşygyňyzy mümkin boldugyça arassalamak mümkinçiligine eýe bolup bilersiňiz, potensial müşderilere bolşy ýaly ygtybarly görüner.

Anonim URL gysgaltmak

URL-iň bu görnüşi, esasan, takyk jikme-jiklikleriňizi ýa-da anketany geçirýän adamyň jikme-jikliklerini yzarlamazdan, web sahypaňyza gözleg hyzmatyny hödürlän görnüşiňizdir. Şeýle baglanyşyk salgysyny e-poçta ýa-da web sahypaňyzyň açylan penjiresine ýa-da giriş sahypasyna aňsatlyk bilen goýup bolýar. Anonim URL-ni ulanmak, ulanyjylaryň mazmuna göz aýlamagy we web sahypasynyň umumy hilini aňsatlyk bilen kesgitlemegi üçin web sahypasynyň eýesine web sahypasynyň ygtybarly we gizlin dostlukly baglanyşygyny üpjün etmäge kömek edýär.

Bu, esasan, internetiň başga-da birnäçe zyýanly mazmunyndan kömek edýär. Mysal üçin, web sahypaňyzyň ähli baglanyşygynda mahabat mazmunynyň islendik görnüşine ýelmeşeniňizde, mazmunyňyzyň we mazmunyňyzyň dünýä web sahypasynda takyk ýerleşişini aňsatlyk bilen yzarlamak we şeýle hem oňa tabyn bolmak gaty ähtimal. zyýanly hereketler. Beýleki tarapdan, näbelli we gysga we hakyky URL-iň wersiýasyny ulanmak bilen size goşmaça gizlinlik gatlagyny hödürlemekçi bolsa, mazmunyňyzy ep-esli derejede goramaga kömek eder.

Mahabat mazmunyny gurnamak we URL gönükdirmek isleýänler üçin gaty gowy. Internetde URL-ni anonim we okamaga amatly edip bilýän birnäçe URL gysgaltma hyzmatlary bar.

Tehnikalar

URL gysgaltmagyň usullary, esasan, http gönükdirmegiň usulyna eýerýär. Bu web baglanyşygynyň gysgaldylmagy we anonim görnüşini ýa-da IP adresini döretmek üçin ulanylyp bilner. Bu usul uzyn URL-iň käbir nyşanlaryny aňsatlyk bilen gysgaldyp we çalşyp biler we gysga we wersiýa edip bilýän dünýä webiniň şol bir ýerini saklar.